Obecné

Kdy a jak se dá v ČR změnit územní plán

16.4.2024

Územní plán je klíčový dokument určující vývoj a uspořádání území v rámci daného území. V České republice může dojít k jeho změně v určitých situacích a podle přesně stanovených postupů. V následujícím článku se zaměříme na to, kdy a jak se dá v Česku změnit územní plán.

Důvody ke změnám územního plánu

Změna územního plánu může být nezbytná z různých důvodů. Patří sem například rozvoj měst a obcí, změny ve strategii rozvoje, ochrana životního prostředí nebo potřeba nové infrastruktury. Před změnou územního plánu je tedy nutné pečlivě zhodnotit, zda je změna oprávněná a jaké budou její důsledky.

Vy budete pravděpodobně usilovat o změnu vašeho pozemku na stavební.

 

Postup při změně územního plánu

Změna územního plánu je vázaná na přesný postup stanovený legislativou. Nejprve je třeba připravit návrh změny, který musí být veřejně vyvěšen k nahlédnutí. Veřejnost má poté možnost podávat připomínky a návrhy. Následuje projednání v příslušných orgánech územní samosprávy, jako je obecní zastupitelstvo či krajský úřad. Schválení změny územního plánu je pak zakončeno vydáním usnesení příslušného orgánu.

Postup pro návrh na změnu územního plánu najdete v článku níže.

 

Účast veřejnosti a odborníků

Důležitou součástí procesu změny územního plánu je účast veřejnosti a odborníků. Veřejnost má právo se vyjádřit k navrhované změně a předkládat své návrhy a připomínky. Odborníci z oblasti urbanismu, životního prostředí či dopravy pak posuzují dopady navrhované změny a předkládají svá stanoviska. K územnímu plánu poté mohou vznést námitku:

·  vlastníci staveb a pozemků, kteří budou tímto dotčeni

·  zástupci veřejnosti s trvalým pobytem v dané obci (min. 200 občanů)

·  oprávněný investor

 

Důsledky změn územního plánu

Změna územního plánu má často dlouhodobé důsledky pro dané území. Může ovlivnit rozvoj infrastruktury, životní prostředí, ale i kvalitu života obyvatel. Proto je důležité, aby změna územního plánu probíhala transparentně a s ohledem na potřeby všech zúčastněných stran.

 

Jak změnit územní plán – návod

Každá obec mát většinou vzorový formulář zdarma ke stažení přímo na stránkách obce. Pokud jste například z Olomouce, na jejich stránkách si stáhnete tento vzorový formulář, který většinou doplníte o následující informace:

·   Hlavičku (název úřadu, adresu, datum…)

·   Zvolíte, z jaké pozice podnět dáváte.

·   Zda jednáte samostatně, nebo je navrhovatelů více

·   Způsob komunikace (datová schránka/poštou)

·   Co navrhujete

·   Seznam pozemků, kterých se to týká (katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku a výměru)

·   Údaje o navrhované změně využití ploch

·   Údaje o současném využití ploch

·   Důvody ke změně

K tomuto doplněnému dokumenty nezapomeňte před jeho odeslání přibalit snímek katastrální mapy, doklad o vlastnickém právu (případně plnou moc) a zákres území na kterém je navrhovaná změna.

 

Závěr

Změna územního plánu je proces, který vyžaduje pečlivou analýzu, zapojení veřejnosti a odborníků a dodržení legislativních postupů. Je to klíčový nástroj pro plánování a řízení rozvoje území v souladu s potřebami a očekáváními obyvatel a s ohledem na udržitelný rozvoj.

  

 

Verified writer
chytrá Mapová aplikace

Začněte vyhledávat nemovitosti rychleji.

Na pár kliknutí naleznete ty nejlepší nemovitosti a oslovíte jejich majitele.